Tanulótájékoztatók

 

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek

B kategória

 

  1. A képző szerv megnevezése, adatai:

Jövő Autósiskola Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név:Jövő Autósiskola Kft.

Fantázianév: Future Drive

Cím: 1114 Budapest, Fadrusz u. 26/A.

Képzési engedély száma: KGHF/73702-1/2021-ITM

Telefonszám: +36 20 778 8080

E-mail: info@jovoautosiskola.hu

Honlap: www.jovoautosiskola.hu, www.jovo-autosiskola.hu, www.facebook.com/jovo.autosiskola

  1. A cég formája:

Korlátolt Felelősségű Társaság

  1. A cégbírósági bejegyzés száma:

Cg.: 01-09-952780

  1. Iskolavezető:

Papp Endre

info@jovoautosiskola.hu

+36703637951

  1. Az Ügyfélfogadó:

Címe:1112 Budapest, Városmajor utca 6. fszt. 2.

Telefonszám: +36 20 778 8080

 

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 15:00-17:30

Szerda: 12:00-15:00

Csütörtök: 10:30-14:00  

Az ügyfélfogadási időt a képzési szerv jogosult megváltoztatni, a mindenkori aktuális ügyfélfogadási idő megtalálható a www.jovoautosiskola.hu oldalon.

  1. Telephely: 1122 Budapest, Városmajor utca 6. fszt. 2.

 

  1. Tanfolyamra való felvétel módja:

A tanuló személyesen, a honlapon keresztül vagy e-mailben jelentkezik, majd a tájékoztató átolvasása és elfogadása után a jelentkezési lapot kitölti, a tanfolyamra való jelentkezés feltételeinek meglétét igazolja, a szerződést aláírja és a tandíj első részletét befizeti.

  1. Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatokról:

A „B” kategóriás jogosítvány megszerzésének feltétele az 1. alkalmassági csoportba vagy 2. alkalmassági csoportba sorolt járművezető jelölt számára az illetékes orvos által kiadott, egészségi alkalmasságot igazoló okirat (az előírt vizsgálatokat a hatályos 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza). Az NKH folytatja le a rendkívüli pályaalkalmasság-vizsgálati eljárást (PÁV), vezetési próba segítségével - a gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez (az előírt vizsgálatokat a hatályos 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet tartalmazza).

 

9.         a) A tanfolyamra történő felvétel feltételei:[O1] 

- a B kategóriás vezetői engedély kiadásához szükséges életkornál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, azaz a 16 és fél évet betöltötte,

-nyilatkozik arról, hogy megfelel a jelen tájékoztató előző bekezdésében rögzített egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek,

- nyilatkozik arról, hogy járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból nem alkalmatlan

Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt,

a) akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott,

b) akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára,

c) akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős és végrehajtható határozatával elrendelte, annak időtartama alatt,

d) akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett,

e) akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történő bemutatásáig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig,

f) akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján megállapították, az egészségi alkalmasság igazolásáig.

- nyilatkozik az alapfokú iskolai végzettség meglétéről

Az alapfokú iskolai végzettség megléte igazolható legkésőbb a vizsgaigazolás átvételekor:

a) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint

c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

b) Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

-Az elméleti képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az elméleti tanfolyam kötelező óraszámán a tanuló valóban részt vett vagy az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv igazolást állított ki.

- aki a 16 év és kilenc hónapot betöltötte.

-a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első elméleti vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el (a tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, különben a tanfolyamot meg kell ismételni)

-a jogszabályban előírt orvosi alkalmassági véleményt az elméleti vizsgajelentéshez csatolni kell

            A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

- megfelel a jelen tájékoztató tanfolyamra történő felvétel feltételeinek,

- aki a 17. életévét betöltötte,

- az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy ha vizsgakötelezettség alól a közlekedési hatóság mentesíti és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes,

- aki a tanfolyam gyakorlati részénél kötelező óraszámot, azaz

minimum 9 órát az alapoktatás keretében és

minimum 20 órát (14 városi, 4 országúti és 2 éjszakai) a főoktatás keretében levezetett, és összesen minimum 580 km menettávolságot igazoltan teljesített

és az erről szóló, a képző szerv által kiállított igazolást a közlekedési hatóság részére bemutatta

vagy a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése alól felmentést kapott,

vagya közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet.

 

c) A vezetői engedély kiadásának feltételei:

A vezetői engedély kiadásának a feltételeinek az a vizsgázó tett eleget, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott. Az adott kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez előírt összes vizsgakövetelmény teljesítéséről az utolsó vizsgát követően a közlekedési hatóság vizsgaigazolást nem állít ki.

 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését igazoló okiratot (a „K” kategóriát kivéve) a vezetői engedély igénylésekor az okmányirodában vagy kormányablakban kell bemutatni. A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány vizsgához kötött honosítása esetén ezt nem kell megkövetelni. Amennyiben az okirat bemutatása nem az iskolavezető által igazolt másolat csatolásával történik, hanem azt a vizsgázó a vizsgabizottságon mutatja be, az okirat számát a felügyelet ügyintézőjének a jelentkezési lapon kell rögzítenie.

- közúti elsősegélynyújtó igazolás (elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések):az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését igazoló „Vöröskeresztes igazolás” bemutatása. Mentesség illeti az előbb említett „Vöröskeresztes igazolás” bemutatása alól azokat, akik

az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvostudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek, és ezt igazolják,

valamint aki

- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;

- 1984. január 1-je után:

o bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,

o „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,

o „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot

szerzett.

- az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések listáját a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. számú mellékletének 4.1.1., 4.1.2. és 4.1.3. pontjai tartalmazzák

10. A közúti járművezetői tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tantermi: - minimális elméleti óraszám: 28 (45 perces tanórák)

 

(közlekedési alapismeretek: min. 14 óra, járművezetés elmélete: min. 6 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: min. 2 óra)

 

Elméleti e-learning – minimális óraszám nincs, az erre fordított idő a tanuló egyéni haladási ütemétől függ, a maximális időkeretet az alábbi táblázat tartalmazza.

 

Képzés neve

Tananyagban eltölthető és képzésre fordítható idő (óra/nap)

Pótképzésre fordítható idő (óra/nap)

 

B kategória képzés

75/180

10/30

 

 

 

Gyakorlat – összesen minimálisan 29 óra (a tanórák 50 percesek)

- Alapoktatás minimálisan 9 óra

- Főoktatás minimálisan 20 óra, ezen belül:

 minimálisan 14 óra városi forgalomban,

 minimálisan 4 óra országúti forgalomban,

 minimálisan 2 óra éjszaka.

A kötelezően teljesítendő menettávolság: 580 km

11. Járműhasználat

Választható típusok:

Toyota Prius

Renault Megane

Renault Laguna

Peugeot 206

Suzuki Swift

KIA e-Niro

 

12. A hiányzás pótlásának módja

Gyakorlati vizsgára addig nem jelenthető a tanuló, amíg a kötelezően előírt gyakorlati óraszámot és menettávolságot nem teljesítette.

E-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv igazolást állított ki. Amennyiben a meghatározott időkereten belül nem sikerül a tanulónak az e-learning képzést elvégeznie, úgy pótképzés igénybevételére van lehetőség a táblázat szerint.

 

 

13. A tandíj, a befizetés módja, az ellenszolgáltatás tartalma, egyéb díjak

A tandíj összege:

- az elméleti tanfolyam díja 35.000,- Ft

- a gyakorlati tandíj 8.000,- Ft/tanóra hétköznap, 9.000,- Ft/tanóra hétvégén azzal, hogy a gyakorlati tandíj kiterhelése másodperc alapon történik, a képzőszerv által használt, GPS alapú rendszer mérései alapján.

 

A képzőszerv ezúton rögzíti és tájékoztatja a tanulót, hogy a fent rögzített tandíjakat a körülmények változása esetén (ideértve különösen, de nem kizárólag a szakoktatói kapacitás változását, a szabályozási környezet változását, az adózási feltételek változását és a benzinár változását) jogosult megemelni – a tanuló a fentieket a képzőszervvel kötöttFelnőttképzési szerződés aláírásával elfogadja.

 

Aképzőszervvel kapcsolatban álló egyes oktatók KATA adózási módot alkalmaznak – a továbbiakban „KATÁs oktató”. Amennyiben a tanuló KATÁsoktatótól vesz órát, úgy a fent meghatározott óradíj egy részét (6.000,- Ft/tanóra hétköznapi és7.000,- Ft/tanóra hétvégi gyakorlati oktatás esetén) aKATÁsoktató külön számlázza a tanuló felé(a tanuló és a KATÁs oktató között létrejött szerződés alapján), de az egyértelműség kedvéért ezúton is rögzítjük, hogy ez a fent rögzített óradíjat nem befolyásolja, az nem változik).

(amennyiben a tanuló a gyakorlati órán nem jelenik meg, illetve azt 24 órán belül mondja le, úgy a képző szerv – és adott esetben a KATÁsoktató – jogosult vele szemben az adott gyakorlati foglalkozás teljes összegét – előzetes írásbeli megállapodás hiányában 2 gyakorlati óra díja – érvényesíteni)

 

A tandíj befizetésének módja (elméleti tandíj, illetve nem KATÁs oktatónál vett gyakorlati óra tandíja esetében):

A tanulókkal kötött tanulmányi szerződésben megállapított tandíj befizetése az alábbiak szerint történhet:

- a képzőszerv pénztárába készpénzzel (a befizetés összege a képzési szerződésben meghatározott módon egy összegben, vagy részletfizetéssel is történhet),

- bankkártyával a gyakorlati oktatónál vagy a képzőszervnél,

- a képzőszerv bankszámlájára történő átutalással,

Számlatulajdonos: Jövő Autósiskola Kft.
Számlaszám: 10700268-68952378-51100005
Számlavezető bank: CIB BANK


A tandíj befizetésének módja (KATÁs oktatónál vett gyakorlati óra tandíja esetében):

A tanulókkal kötött tanulmányi szerződésben megállapított tandíj befizetése az alábbiak szerint történhet:

- készpénzzel a gyakorlati oktatónál (ebben az esetben mind a képzőszerv, mind a KATÁs oktató díját rendezi a tanuló),

- bankkártyával a gyakorlati oktatónál (ebben az esetben két tranzakcióval tudja kifizetni a tanuló a tanóra díját, azonban ez rá nézve semmilyen plusz költséggel nem jár).

A tanuló minden esetben az általa vett órák díját tudja ilyen módon rendezni, sem előre, sem utólagos (halasztott)fizetésre nincs lehetőség.

 

A tandíjért nyújtott szolgáltatások tételes tartalma:

- a tanuló tájékoztatása a képzőszerv által végzett képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről,

- a tanulók számára a képzésnek megfelelő tansegédlet biztosítása,

- a vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítésének igazolása,

- biztosítani a tanulók számára mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítását, viselkedésformák kialakítását, amelyek a járművezetés során lehetővé teszik

a) a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok megtartásának elsajátítását,

b) a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését,

c) a jármű feletti uralom birtokában a folyamatos és biztonságos közúti közlekedést, és az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre a megfelelő módon való reagálást,

d) a közlekedési partnerek - különösen a fokozottan veszélyeztetettek - biztonságának szem előtt tartását,

e) a jármű külön jogszabályban előírt ellenőrzését, a közlekedésbiztonságot veszélyeztető műszaki hiba felismerését és a továbbhaladás lehetőségéről való helyes döntést.

 

A B kategóriás vezetői engedély megszerzéshez szükséges egyéb díjak

- vizsgadíjak:

o az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként:                 6.000,- Ft

o számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként:                            4.600,- Ft

o forgalmi vizsgadíj:                                                                         11.000,- Ft

 

- elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíj: 12.100,- Ft (amennyiben a tanuló igényli, a képző szerv tanfolyamot tart elsősegély-nyújtási ismeretekből, ennek külön díja: 10.000,- Ft)

- egyéb költségek:

o orvosi alkalmassági vizsgálat díja:a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet2. számú melléklete alapján

o vezetői engedély kiállításának illetéke: az első megszerzett nemzetközi járműkategória esetén illetékmentes, a további díjak a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 1. számú melléklete alapján

o az esetleges PÁV (I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálat) eljárási díja: a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján

o tansegédlet elvesztése, megrongálódása, stb. esetén 2.800,- Ft (a befizetett óvadék összege)

 

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételeiről:

Tantárgyak hallgatása:

Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

Az elméleti tanfolyam tantárgyainak hallgatása alól (a tanuló kérésére) mentességet kapnak a siketek és a mozgáskorlátozottak.


A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

 

Vizsga:

„B” kategória esetén a vizsgakötelezettség teljesítése alól felmentés nem adható.

 

15. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés követelményei

A tanuló bármikor kérheti más iskolához történő áthelyezését, ekkor képzési igazolás kerül kiállításra. A képzési igazolás kitöltésének és használatának célja az, hogy a tanuló által elvégzett képzésről hiteles tájékoztatás nyújtson, ha a tanuló képzését másik képző szervnél kívánja folytatni. A tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által biztosított – nyomtatványt kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok beírásával. Az igazolást – a tanuló nyilatkozat kivételével – az elbocsátó képző szerv tölti ki. Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két példányt a tanuló részére kell átadni. Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes képviselőnek) is alá kell írnia. A tanuló a képzési igazolás nála lévő két példányát a befogadó képző szerv részére átadja, mely képző szerv köteles az igazolás átvételétől számított 10 munkanapon belül azt átadni a működési területe szerint illetékes közlekedési hatóságra, amely intézkedik a szükséges nyilvántartások módosításáról, továbbításáról. Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, illetőleg a jelentkezési lap más megyébe történő megküldése) a közlekedési hatóság 10 napon belül köteles elvégezni. Az igazolás tanuló áthelyezéshez nyomtatványt a tanuló kérésére 3 munkanapon belül ki kell állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. A képzési igazolás nyomtatványt az áthelyezésben érintett mindkét képző szerv 5 évig köteles megőrizni. A nyomtatvány kitöltését az iskolavezető a dátum beírásával és az „Iskolavezető aláírása” szöveg feletti aláírásával, továbbá a képző szerv pecsétjével ellátva hitelesíti.

16. Oktatási helyszínek:

Elméleti oktatás:

- 1112 Budapest, Városmajor utca 6. fszt. 2.

- az elméleti e-learning oktatás az interneten keresztül történik, nincs fizikai helyszínhez kötve

Gyakorlati oktatás:

- Budapest XI. kerület, Budaörsi út Virágpiac (1092/6 hrsz.) alatti vizsga és tanpálya, valamint Magyarország egész területe

 

17. A pótórák igénylésének módja, díjai

 

Ha a tanuló az elméleti oktatás valamelyik foglalkozásán nem jelenik meg, a foglalkozás egyéni felkészüléssel is pótolható a tantárgy kötelező óraszámának max. 10%-ig. Ennél hosszabb hiányzás esetén a képzőszerv pótfoglalkozást szervez, melynek költségét (20.000,- Ft) a tanuló fizeti.

Az elméleti e-learning pótfoglalkozás igénylését a tanulónak írásban kell bejelentenie a képző szerv felé. Amennyiben a meghatározott időkereten belül nem sikerül a tanulónak az e-learning képzést elvégeznie, úgy pótképzés igénybevételére van lehetőség, amelynek díja 10.000,- Ft (a pótképzés időkerete 30 nap/10 óra).

 

Az a gyakorlati vizsgára bejelentett tanuló, aki a gyakorlati vizsgához kötelező gyakorlati órákat a tervezett vizsgaidőpontig a képzőszervnek fel nem róható okból nem teljesíti (pl. nem jelenik meg a szakoktatóval megbeszélt gyakorlati órán) tudomásul veszi, hogy gyakorlati vizsgára nem bocsátható, a gyakorlati vizsga díját nem kapja vissza.

 

18.       a) Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma

Technológiai és Ipari MinisztériumKözúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály (e-mail: kepzes-kghf@tim.gov.hu; levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1., hivatali kapu: ITMKGHF, KRID: 366141392)

 

b) Felügyeletet ellátó szervezet:

 

Név:                                        KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                               1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

Postacím:                               1439 Budapest, Pf.477

Telefonszám:                         +36-1-814-0800

E-mail:                                   info@kavk.hu

WEB:                                    www.kavk.hu

Ügyfélszolgálat:                    1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Ügyfélfogadás rendje:         http://kavk.hu/?page_id=77

 

19.       a) A vizsgázó jogai:

- a vizsga helyéről és időpontjáról a vizsgázókat a képző szerv értesíti,

- a vizsgabiztos 10 percet meghaladó késése esetén kérheti a vizsga új időpontban történő megtartását (ebben az esetben a vizsgázó vizsgadíj befizetése nélkül tehet újabb vizsgát),

- számára a szakoktató jól érthetően, pontosan határozza meg a forgalmi útvonalat, az elvégzendő manővert, az egyenes útiránytól való eltérést kellő időben, szükség esetén kiegészítő vagy megerősítő tájékoztatással adja meg,

- a vizsgabiztos a tervezett vizsgaútvonaltól való eltérési szándékát csak a vizsgázó zavarása nélkül közölheti a szakoktatóval,

- rövid ismertetést kap a vizsga menetéről a vizsgabiztostól,

- a vizsga eredményének megismerése,

- rövid értékelést kap a teljesítményéről a vizsgabiztostól (az értékelés tárgyilagos, érthető, lényeget tartalmazó ténymegállapítás, amely elősegíti a vizsgázó közlekedésbe való önálló beilleszkedését, illetve sikertelen vizsga esetén a további felkészülését), 

- a vizsgabiztos ismerteti a vizsgázóval az alábbiakat

- a vizsga menetét,

- számítógépes vizsgán a vizsgaprogram kezelését,

- a használható és tiltott eszközöket,

- a feladatok megoldásához szükséges információkat,

- az egyes kérdések felépítését, a feleletválasztás módját,

- az egyes feladatsorok megfelelési szintjét és a megoldásra fordítható időt,

- írásbeli vizsgán a hibásnak minősülő jelöléseket,

- a vizsga alatti kérdezés lehetőségeit,

- a vizsgaelőírások megszegésének következményeit,

- a vizsga kezdési és befejezési időpontját,

- számítógépes vizsgán a vizsga utáni teendőket.

- a rendelkezésre álló időt figyelembe véve a vizsgabiztos választ ad a vizsgázó által feltett, vizsga értékelésével kapcsolatos kérdésekre,

- a vizsgázókat a vizsgabiztos - amennyiben ez a vizsga előtt nem történt meg - tájékoztatja a további tennivalóikról, a sikertelen eredménnyel vizsgázottakat a pótvizsgára jelentkezés módjáról, a regionális igazgatóság ügyfélfogadási idejéről, a pótvizsga várható időpontjáról és helyéről, a pótvizsgára befizetendő összegről és a befizetés módjáról,

- a magyar nyelvet nem beszélő személy vizsgára jelentkezésekor nyilatkoztatni kell a jelentkezőt arról, hogy milyen nyelven kíván vizsgázni, és ezt a jelentkezési lapon is fel kell tüntetni, az említett vizsgázó magyar nyelv helyett anyanyelvén vagy más, állampolgársága szerinti hivatalos nyelven vizsgázhat (a magyar nyelvet nem beszélő vizsgázók szóbeli vizsgája a szakfordításról és tolmácsolásról szóló jogszabályban meghatározott tolmács közreműködésével történik).

- bármely vizsgán a vizsgával kapcsolatos rendkívüli eseményről és a tett intézkedésről a vizsgabiztos jegyzőkönyvet készít, és az esemény súlyától függően a vizsgázó vizsgáját vagy az egész vizsgát felfüggeszti (rendkívüli esemény: minden olyan zavaró körülmény, amely a vizsgáztatás megszokott menetét megzavarja, előírásszerű lefolytatását gátolja, vagy a vizsgázó teljesítményének objektív megítélését akadályozza).

 

b) A vizsgázó kötelességei:

- a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan meg kell jelennie (az elméleti vizsgák esetén a vizsgabiztos tájékoztatásának megkezdése után érkező vizsgázó a vizsgán nem vehet részt) – a vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti,

- a vizsgázó a vizsgabiztosra a vizsgakiírástól számított legfeljebb 10 percet köteles várni,

- személyazonosságát a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) felmutatásával igazolni (személyazonosító igazolvány hiányában a vizsgabiztosnak el kell fogadni a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.) A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét (és a vezetői engedélybe be nem jegyzett kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolást) a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg,

- a vizsgán kötelező az adott jármű vezetéséhez általában megfelelő, a hőmérséklettel összhangban álló, a mozgást és a pedálok kezelését nem akadályozó viselet (a mozgáskorlátozott személy öltözékét a jármű kialakításától, műszaki és orvosi előírásoktól függően kell figyelembe venni),

- vizsgára alkalmas állapotban, pihenten jelenik meg a vizsgán, a vezetés képességére hátrányosan ható szerek, gyógyszerek, alkohol, kábító, és ajzó szerek befolyása alatt nem áll, és ezt az alábbi nyilatkozatának aláírásával igazolja:

„Nyilatkozat

A forgalmi vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott - a járművezetésre vonatkozó - előírásoknak:

„b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá

c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol” megfelelek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok.

Kelt ..................., 20...... év ................................. hó ..... nap

...................................................

vizsgázó aláírása”

- a minősítő lapok közül egyet húzni,

- a vezetési karton megfelelő sorában a vizsga kezdési időpontjára és km-óra állásra vonatkozó bejegyzés aláírása,

- a vizsgán való megjelenését, valamint az eredménytől függően a minősítő lap átvételét a vizsgajegyzőkönyvön az aláírásával igazolja.

 

20. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja

Vizsgadíjak:    o az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként:      6.000,- Ft

o számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként:                4.600,- Ft

o forgalmi vizsgadíj:                                                             11.000,- Ft

o elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíj:                            12.100,- Ft

 

Megfizetésük módja:

- az első elméleti vizsgadíjat a tanuló a képzőszerv által megbízott személynek fizeti meg (nyugta ellenében) vagy a képzőszerv bankszámlaszámára történő utalással rendezi; a vizsgajelentés után az iskola megbízottja a KAV pénztáránál kapott számlákat a tanulóknak eljuttatja 

- a következő és a többi elméleti vizsgadíjat minden tanuló saját maga fizeti ki a KAV pénztárában, majd az ott kapott számlával kérhet újabb időpontot,

- a gyakorlati vizsgadíjakat minden tanuló a képzőszerv által megbízott személynek fizeti meg nyugta ellenében készpénzben, bankkártyával vagy bankszámlára utalással, a megbízott eljár a KAV-nál, befizeti a pénztárba a vizsgadíjakat és a gyakorlati vizsgákat lejelenti; a KAV-nál kapott számlákat a megbízott a tanulókhoz eljuttatja.

 

21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások:

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban „Rendelet”) meghatározott feltételeknek megfelel.

A járművezetésre jogosító okmány kiadásának életkori és jártassági feltételeit a Rendelet 6. és 7. melléklet tartalmazza.

A) (1) Vezetői engedélyt – a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével – csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a Rendelet 17–18. §-ai alapján jár el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően nem követelmény a hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása, ha a harmadik ország állampolgárának kérelme a Magyarországon korábban megszerzett vezetői engedély pótlására irányul.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően a nem magyar állampolgár kérelme alapján a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására, illetve más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetői engedély kiadását megelőző hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja a külföldi vezetői engedélybe bejegyzett érvényességi idő lejárata. Ez esetben a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

(5) A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett.

B) (1) Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. A Rendelet alkalmazásában közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt,

a) akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig, kivéve a 11. § (2) bekezdésében vagy a 37. §-ban szabályozott eseteket,

b) akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára,

c) akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős és végrehajtható határozatával elrendelte, annak időtartama alatt,

d) akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett,

e) akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történő bemutatásáig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig,

f) akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján megállapították, az egészségi alkalmasság igazolásáig.

(2) Akit a bíróság a járművezetéstől véglegesen tiltott el, de később a büntetés alól mentesült, vezetői engedélyt csak teljes körű vizsga letételét követően kaphat. A vizsga letételének nem feltétele a tanfolyamon való részvétel.

(3) Amennyiben a bíróság vagy a rendőrség a vezetésre jogosító okmány visszaadását, vagy a vezetési jogosultság gyakorlását

a) jártasság igazolásához,

b) új járművezetői vizsgához,

c) egészségi alkalmasság vagy

d) a pályaalkalmasság igazolásához

kötötte, a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság mindaddig fennáll, amíg a járművezető ezen kötelezettségének vagy az utánképzésre vonatkozó kötelezettségének eleget nem tett.

 

 

22. A képzőszerv által meghatározott további feltételek, tájékoztatás

 

- A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. Kezdő vezetői engedéllyel a "B" kategóriára érvényesített bejegyzéssel – a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével – pótkocsi nem vontatható.

 

- 18 év alatti személy a Magyar Köztársaság határain kívül nem vezethet.

 

- E-learning: Az e-learning a legfejlettebb informatikai és oktatás-módszertani technológiák hatékony alkalmazása a távoktatási folyamatban.Az e-learning képzések elektronikus, digitális úton közvetítik a tartalmakat, amelyekhez interneten vagy intraneten keresztül lehet hozzáférni. A képzés ideje alatt folyamatos, teljes körű és objektív visszacsatolást kap a tanuló a megszerzett tudásról. Az e-learning tananyag gyorsan le tudja követni az ismeretanyag változásait is.

Az e-learning oktatáshoz tananyagra és keretrendszerre van szükség. A tananyag általában multimédia-elemek, interaktív animációk, szituációs gyakorlatok alkalmazásával teszi könnyen befogadhatóvá és elsajátíthatóvá az ismeretanyagot. A keretrendszer (e-Titán) azonosítja a tanulót (belépés egyedi kóddal), tárolja a tananyagban történő előrehaladást és a teszt eredményeket. A keretrendszer számon tartja a tananyagrészek elvégzésének sorrendjét, az előrehaladás feltételeit (pl. egyik fejezetről csak sikeres teszt esetén lehet továbblépni a következő fejezetre) és a tanulásra fordítható időt is.

 

Mi szükséges hozzá?

Az e-learninges tanuláshoz csak egy számítógép és egy internetes böngésző szükséges. A tananyagok és a keretrendszer az e-learning szolgáltató informatikai rendszerén vannak telepítve, amit a tanuló egy számítógép internetböngészőjén keresztül ér el, így nincs szükség sem speciális szoftverek telepítésére, sem mély informatikai ismeretekre a tanuláshoz.

E-learning képzés esetén az iskolavezetőnek a tanulóval történő esetleges kapcsolattartáshoz szakoktatót kell biztosítania. Az e-learning képzésben résztvevő tanuló adatait, illetve az e-learning képzés azonosító számát a tanulóval kötött szerződés alapján a hozzáférés kiadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére meg kell küldeni. A képzőszerv az e-learning képzést alvállalkozón keresztül teljesíti.

 

- e-Klikk (továbbiakban „rendszer”: a képzőszerv elektronikus vezetési kartont alkalmaz. Az elektronikus vezetési karton a papír alapú vezetési karton és más, az oktatás során használt nyomtatvány elektronikus megfelelője a vezetési események elektronikus nyilvántartására. Egyedileg meghatározható adminisztrációs, ügyviteli, képzési, pénzügyi funkciókkal.Ezen a rendszeren keresztül történik az Oktató szabad oktatási idősávjainak a rögzítése és a Tanuló tanórákra történő jelentkezése is.


A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésének 30. pontjában az alábbiakat rögzíti: „vezetési karton: a bizonylati albumban szereplő nyomtatvány vagy elektronikus eszköz, amely a tanuló vezetési gyakorlat tantárgyból történő oktatásának bizonylata”.

Minden oktató és tanuló rendelkezik az azonosításukra alkalmas plasztikkártyával. A gyakorlati képzés során a rendszer minden alkalommal lekérdezi (szükség esetén megjeleníti) a központi adatbankból az aktuális résztvevőkre vonatkozó képzési adatokat. A rendszer a képzés során adatokat tölt fel a központi adatbankba az aktuális képzési eseményről, emiatt az online rendszer esetén a képzési események minden adata valós időben elérhető a jogosult távoli pontokból. A központi adatbank egy vagy több (szerver) számítógép célszoftverrel, mely az adatbázisaiból szolgálja ki a rendszert ill. adatfeldolgozási pontokat (a képzőszerv, oktatók, tanulók). A rendszer által gyűjtött adatok egy adatkapcsolat segítségével kerülnek fel a központi adatbázisba.

 

Példa egy oktatási alkalom adminisztrálására:

Az oktató és tanuló miután beszálltak az oktatóautóba mindketten behelyezik a kártyájukat az autós egységbe. Ekkor az autós egység a központi szervertől lekérdezi a tanuló és oktató képzésben aktuális adatait. Ellenőrzi, hogy a tanuló kvalifikált-e a gyakorlati vezetésre ha igen, akkor mennyi a már levezetett táv és időtartam a központilag beállított normákhoz képest mennyi a még visszalevő tartam és táv milyen speciális képzési feladatok vannak már teljesítve és mik a következő lépések (volt-e már rutin vezetés, volt-e éjszakai vezetés...) amennyiben még nincs meg az éjszakai vezetése a tanulónak és jelen vezetési időpont a rendeletben meghatározott éjszakai vezetés időintervallumába esik úgy jelzi az éjszakai vezetés lehetőségét, de ezt kiválasztani az oktatónak kell.

A lekért információk a rendszerben megjelennek, majd az oktató dönthet arról, hogy megkezdik-e a következő képzési feladatot mivel előfordulhat, hogy a kártyákat csak információlekérési szándékkal helyezték az rendszerbe. A vezetési esemény megkezdésekor a rendszer felcsatlakozik a központi adatszerverre, ahol rögzítésre kerül, hogy:

melyik tanuló

melyik oktatóval

melyik autóval

mikor

milyen vezetési esemény kezdődött meg (országúti, éjszakai...)

hol (a hely koordinátái)

Az oktatás befejezését az oktató kezdeményezheti. Ilyenkor a készülék feladja a mért adatokat, valamint újra összesíti a tanuló teljesítését. Kijelzi, hogy még milyen feladatok vannak hátra, mennyi az aktuális még felhasználható egyenlege, stb.

 

A tanuló kártyája a tanuló tulajdonát képezi, azt az első gyakorlati óra megkezdésekor – térítésmentesen – az oktató átadja a tanulónak. Amennyiben a kártya pótlása szükségessé válik (elvesztés, lopás, megrongálódás, stb. esetén), úgy ennek költéségét, 2.000,- Ft-ot a tanuló köteles állni.

 

Amennyiben a tanuló a kártyáját nem hozza magával a gyakorlati órára, úgy a vezetési esemény elindítható az ő kártyája nélkül is.

- Késésnek minősül, amennyiben a tanuló a gyakorlati órán (vezetési eseményen) a megbeszélt, rögzített időpontban és helyen nem jelenik meg. Késés esetén az oktató jogosult a rendszer tanulókártya nélküli elindítására, és ezzel a tanóra megkezdésére.

- Mulasztásnak minősül

o a 15 percet meghaladó késés,

o a járművezetésre alkalmatlan állapotban való megjelenés (a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol),

o nem tudja magát hivatalos, arcképes igazolvánnyal igazolni,

o a rögzített gyakorlati órát a megkezdését megelőző 48 órán belül mondja le.

Mulasztás esetén a tanuló köteles mulasztási díjat fizetni, melynek összege megegyezik az elmaradt vezetési esemény rögzített óraszámának megfelelő gyakorlati tandíjjal

 

- Időgarancia - nálunk garantáltan oktatással telik minden perc, ha mégsem így lenne, kevesebbet kell fizetned: a rendszer alkalmazásával biztosítjuk az oktatások perc alapú elszámolását, az oktatás (és így a fizetési kötelezettség) a rendszer beindításával kezdődik és leállításával végződik. Vezetés közben (egy oktatási alkalom alatt) szünet is tartható, ekkor a rendszer nem számol fel oktatási időt (illetve távolságot).

 

- Kilométer garancia - ha dugóban állsz, kevesebbet fizetsz: GPS-es távolságmérés gondoskodik róla, hogy a gyakorlati képzés során a jogszabályban meghatározott kilométereket tényleg teljesítsd.

 

- Forgalmi vizsga garancia - ha úgy érzed, hogy már jól felkészültél és sikeresen teljesíted az autósiskola házi vizsgáját, garantáljuk, hogy sikerül a forgalmi vizsgád: A tanuló a jogszabályban meghatározott kötelező óraszám és menettávolság levezetését követően – egy gyakorlati óra keretében – házi vizsgát (próbavizsgát) tehet. Az erre vonatkozó igényét a tanuló az oktatójánál jelenti be, a próbavizsga igényelt időpontját megelőzően legalább két héttel. A próbavizsgán a képzőszerv egy kiemelt oktatója működik közre a tanuló teljesítményének értékelésében. A próbavizsga pontos időpontját és helyszínét a tanuló, az oktató és a kiemelt oktató egyeztetik. Az értékelési szempontok megegyeznek a forgalmi vizsga minősítő lapján található értékelési szempontrendszerrel, a próbavizsgáról szóló minősítő lapot a próbavizsgát követően a képzőszerv átadja a tanulónak. A próbavizsga időkerete megegyezik a forgalmi vizsga időkeretével. Amennyiben a tanuló sikeres próbavizsgát tesz, és ennek ellenére a próbavizsgát követő forgalmi vizsgája sikertelen lesz, úgy a sikertelen forgalmi vizsgát követő forgalmi vizsga díját a képzőszerv átvállalja. Sikertelen próbavizsga esetén újabb próbavizsgát csak a képzőszerv által javasolt (és a minősítő lapon rögzített) gyakorlati óraszám teljesítését követően tehet a tanuló.

 

Budapest, 2022.szeptember 1.

 

 

………………………………..

Iskolavezető

 

 


 

 

 

Elérhetőség

Jövő Autósiskola Szolgáltató Kft.

Székhely: 1114 Budapest, Fadrusz utca 26/A

Adószám: 23097425-1-43

Bankszámlaszám: 10700268-68952378-51100005 (CIB Bank)

 

Ügyfélfogadás:

1122 Budapest, Városmajor utca 6. Fszt. 2. (2-es kapucsengő)

Hétfő: 15:00 - 17:30
Szerda: 12:00 - 15:00
Csütörtök: 10:30 - 14:00

Telefon: +36706808010

E-mail: info@jovoautosiskola.hu

Iskolavezető: Papp Endre, telefon: +36703637951

 

Felügyeleti szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium